دبیرستان انرژی اتمی

مجله انرژی شماره ۱

مجله انرژی ، گاهنامه دانش آموزی دبیرستان غیردولتی انرژی اتمی شیراز است که به کوشش دانش آموزان و دبیران این دبیرستان به صورت الکترونیکی منتشر می شود